Proces certifikace

Vyhodnocení připravenosti k certifikaci
Žadatel o certifikaci vyplní „Poptávkový formulář“. Na základě uvedených informací vyhodnotíme stupeň připravenosti žadatele k provedení certifikace a vypracujeme návrh smlouvy. Před zahájením procesu certifikace musí být systém managementu klienta prokazatelně dokumentován, plně zaveden v praxi v celém rozsahu, prověřen interním auditem a přezkoumán vedením společnosti.
 
Certifikační audit se provádí ve dvou stupních na místě u klienta
1.stupeň certifikačního auditu
Auditor provede přezkoumání dokumentace a vyhodnocení stavu připravenosti ke druhému stupni.
 
2.stupeň certifikačního auditu
Auditor provede podrobné přezkoumání systému včetně prověření výroby. Výsledkem druhého stupně je ověření, že zavedený systém je v souladu s požadavky normy. Audit je proveden za běžného provozu organizace, přičemž auditní tým musí mít přístup do všech prostor a ke všem potřebným informacím, které souvisí s prověřovanou oblastí. Závěry z auditu jsou dokumentovány ve zprávě z auditu.
 
Přezkoumání certifikačního procesu
Bohemia Certification s.r.o. přezkoumá proces certifikace včetně veškeré dokumentace pořízené během prvního a druhého stupně certifikačního auditu.
 
Vydání certifikátu
Po přezkoumání a zhodnocení procesu certifikace, vystavíme certifikát s platností na 3 roky.
 
Certifikační značka
Certifikační značka je propůjčena k používání pouze těm organizacím, jejichž systém managementu je ve shodě s požadavky příslušné mezinárodní normy, a které získaly certifikát a registraci u certifikačního orgánu. Pravidla pro používání certifikační značky jsou organizaci předána současně s certifikátem.
 
Dozorové audity
V rámci 3-letého cyklu jsou provedeny vždy dva dozorové auditu a to jedenkrát za 12 měsíců. Provedení dozorového auditu je podmínkou pro udržení platnosti certifikátu. Neproběhne-li dozorový audit v řádném termínu, je platnost certifikátu pozastavena a následně je certifikát stažen a prohlášen za neplatný.
 
Recertifikační audit
Provádí se k obnovení platnosti certifikátu a to minimálně 1 měsíc před vypršením platnosti certifikátu. Po úspěšném provedení recertifikačního auditu se společnosti vydá nový certifikát na další 3-leté období.